NL | DE | EN

Diensten

Fiduciair management

Fiduciair management is een in toenemende mate populair geworden methode om grotere vermogenswaarden te beheren. De daarin gebruikte concepten vormen een antwoord op de tekortkomingen, die vele beleggers, met name pensioenfondsen, ervaren hebben bij de tot nu toe gebruikte methoden om grote beleggingsportefeuilles te beheren.

Sinds enkele jaren is bij institutionele beleggers een duidelijke ontevredenheid te bespeuren met de beschikbare managementstructuur: vele acteurs spelen een rol, maar niemand draagt de verantwoordelijkheid over de totale portefeuille. Fiduciair management vormt een antwoord op dit probleem. Het verenigt beleggingsdeskundigheid en verantwoordelijkheid en stelt zeker, dat diegenen die managers en consultants aansturen en controleren, niet slechts over de benodigde vakkennis beschikken, maar ook een enge verbinding hebben met de besturen van de pensioenfondsen, zodat deze in staat gesteld worden het vermogen effectief te beleggen.

Fiduciair management is een belangrijk mechanisme om ervan verzekerd te zijn, dat een institutionele belegger tijdig kan reageren op veranderende marktomstandigheden, terwijl hij geconcentreerd blijft op de gegeven beleggingsprincipes. Het is ook een alternatief voor institutionele beleggers die geen uitgebreide eigen beleggingsafdeling bezitten. Door de inzet van een fiduciair manager beschikt men dan over de professionele expertise en ervaring van financiële managers, die anders slechts zijn voorbehouden aan de grootste instituten. De informatievoorziening is dienovereenkomstig, zodat de opdrachtgever steeds “in control” is.

VNP is een specialist op het gebied van fiduciair management. De dienstverlening omvat de volgende componenten:

 • Search naar en selectie van fiduciaire managers
 • Vaak wordt dit gekoppeld aan de keuze van een bewaarbank en de beoordeling of een specifieke transitiemanager opportuun is
 • Beoordeling van de beleggingsvoorstellen van de fiduciaire manager
 • Implementatie van de fiduciaire structuur, inclusief eventuele organisatorische aanpassingen
 • Monitoring van de beleggingen.

Interim management

Van Nunen & Partners heeft grote ervaring op het gebied van interim management bij institutionele beleggers. Op basis van een goede communicatie met het bestuur, met duidelijke afspraken omtrent doelstellingen en mandaten, zijn in het verleden grote en kleinere interim management opdrachten uitgevoerd voor onder andere Interpolis Verzekeringsmaatschappij, Van Spaendonck Groep, ziektekostenverzekeraar VGZ-IZA, het pensioenfonds voor huisartsen en medische specialisten en de Grafische Bedrijfsfondsen. Daarbij is leiding gegeven aan beleggingsafdelingen die tijdelijk onderbemand waren, maar is ook ondersteuning verleend bij het doorvoeren van nieuwe ideeën en producten.

Werkzaamheden omvatten:

 • opstellen van gedetailleerde beleggingsplannen
 • search van externe managers
 • performancemeting
 • kwantificering van balans- en beleggingsrisico’s
 • rapportages van beleggingsopbrengsten en de bijbehorende risico’s.

ALM

Bij de vormgeving van het beleggingsbeleid voor pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen kunnen twee wegen bewandeld worden. Een zogenaamde asset- only benadering wordt soms gefavoriseerd door de opdrachtgever, waarbij het risicoprofiel van de beleggingsportefeuille en het bijbehorende rendementspatroon zelfstandig worden beoordeeld aan de hand van de doelstellingen van het bestuur van de institutionele belegger. Op basis van intern ontwikkelde risico-rendement-modellen, ondersteund door modellen verkregen van externe contacten, kunnen uitgebreide berekeningen worden uitgevoerd, op basis waarvan gefundeerde beslissingen kunnen worden genomen ten aanzien van het beleggingsbeleid. De beheersing van beleggingsrisico’s staat hierbij centraal en er wordt voor gezorgd, dat het bestuur te allen tijde exact op de hoogte is van alle ontwikkelingen die van invloed zijn op de financiële positie van het instituut.

In de meeste gevallen echter worden beleggingsbeslissingen gebaseerd op uitgebreide asset-liability-studies. De ALM-studie formaliseert de verbinding tussen verplichtingen en beleggingen en biedt de ruimte om de doelstellingen van de klant te kwantificeren. Daarmee onderbouwt een dergelijke studie het strategisch beleggingsbeleid. VNP voert zelf geen complete ALM-studies uit, maar ondersteunt deze

In de meeste gevallen echter worden beleggingsbeslissingen gebaseerd op uitgebreide asset-liability-studies. De ALM-studie formaliseert de verbinding tussen verplichtingen en beleggingen en biedt de ruimte om de doelstellingen van de klant te kwantificeren. Daarmee onderbouwt een dergelijke studie het strategisch beleggingsbeleid. VNP voert zelf geen complete ALM-studies uit, maar ondersteunt deze

 • door doelstellingen te vertalen in kwantitatieve termen
 • door het vaststellen van de zogenaamde investment beliefs
 • door de beoordeling van de verschillende mogelijke combinaties van risico en rendement
 • door de opstelling van een goed gestructureerde managementrapportage.

Van Nunen & Partners heeft goede connecties met de belangrijkste leveranciers van dergelijke studies (zoals Ortec, Watson Wyatt, Hewitt Associates, Mercer, Sprenkels & Verschuren, Kleynen, etc.). De opgedane ervaring met deze toeleveranciers staat er borg voor dat een efficiënte procedure wordt gevolgd, die het beleggingsbeleid goed ent op de onderliggende verplichtingen. Bij een drietal verzekeringsmaatschappijen en een zeer groot aantal pensioenfondsen heeft deze samenwerking geleid tot een beleggingsbeleid dat de doelstellingen van de besturen uitstekend dient en dat de toets der kritiek van de toezichthouders prima doorstaat.

Herstructurering van beleggingsportefeuilles

Opdrachtgevers kunnen, binnen hun aanwezige risicobudget of ALM-context, beslissen een beperkte herschikking van de beleggingsportefeuille door te voeren teneinde gebruik te maken van nieuwe inzichten in beleggingskarakteristieken, nieuwe beleggingsmogelijkheden of andere mogelijkheden om risico’s te spreiden. Van Nunen & Partners kan hierbij behulpzaam zijn op dezelfde wijze als in het geval veranderingen in de beleggingsportefeuille worden doorgevoerd aan de hand van een ALM-studie. Wederom met intern ontwikkelde modellen, eventueel aangevuld met modellen verstrekt door externe partijen, kunnen de verschillende portefeuilles met elkaar worden vergeleken. In voorkomende gevallen kan trouwens intensief worden samengewerkt met externe asset managers, consultants en bewaarbanken op dat gebied.

De opdrachtgever kan met behulp van de geleverde informatie omtrent rendementen en risico’s een objectieve beslissing nemen en die alternatieven kiezen die de doelstellingen van het instituut het best dienen. Nadat een dergelijke beslissing is genomen, kan Van Nunen & Partners deze implementeren. Desgewenst kan gedurende langere tijd het veranderde beleggingsproces door Van Nunen & Partners gecontroleerd en aangestuurd worden, zodat de opdrachtgever periodiek op maat gesneden rapportages ontvangt en het nieuwe beleid kan evalueren. Bij verschillende partijen is ervaring opgedaan in dezen, waarbij portefeuilles van € 100 miljoen tot meer dan € 1 miljard werden geherstructureerd. In een tweetal gevallen is een vermogen van zelfs € 16 respectievelijk € 11 miljard geherstructureerd.