NL | DE | EN

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Van Nunen & Partners B.V. (Versie december 2012)

1. Definities

1.1. Van Nunen & Partners: “Van Nunen & Partners B.V.’ of aan haar gelieerde ondernemingen voor zover zij deze algemene voorwaarden op de overeenkomst van toepassing heeft verklaard.
1.2. Wederpartij: degene die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
1.3. Overeenkomst: een overeenkomst of verbintenis tussen Van Nunen & Partners en de Wederpartij welke betrekking heeft op de levering van diensten door Van Nunen& Partners aan de Wederpartij.
1.4. Documentatie: de door of vanwege Van Nunen & Partners aan de Wederpartij ter beschikking gestelde informatie op schrift dan wel elektronisch, in de vorm van documentatie, ontwerpen, rapporten, formulieren en papieren.
1.5. Onder Diensten en of dienstverlening wordt begrepen alle door Van Nunen & Partners ten behoeve van de Wederpartij uit te voeren Werkzaamheden, waaronder begrepen consultancy, het verzorgen van opleidingen, cursussen en trainingen, het ontwikkelen en ter beschikking stellen van programmatuur of rapporten.
1.6. Partij: de Wederpartij dan wel Van Nunen & Partners.

2. Toepasselijkheid en totstandkoming Overeenkomst

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de inhoud, totstandkoming en uitvoering van alle met Van Nunen & Partners gesloten of te sluiten Overeenkomsten. Deze algemene voorwaarden komen in de plaats van eventuele eerder geldende en/of gedeponeerde algemene en/of tussen partijen gebruikelijke condities. Bedingen, met name bijzondere, waarbij van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, zijn slechts van kracht voor zover zij door Van Nunen & Partners schriftelijk zijn bevestigd.
2.2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij zijn niet van toepassing, zelfs niet indien die inkoopvoorwaarden deze voorwaarden uitsluiten, tenzij deze door Van Nunen & Partners uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3. Alle aanbiedingen door of namens Van Nunen & Partners zijn geheel vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot het sluiten van een overeenkomst.
2.4. Een Overeenkomst komt tot stand na een schriftelijke bevestiging van Van Nunen & Partners dan wel nadat met de uitvoering van de Overeenkomst door Van Nunen & Partners een aanvang is gemaakt. Schriftelijke of mondelinge Overeenkomst, afspraken en/of bedingen door medewerkers of tussenpersonen van Van Nunen & Partners gemaakt kunnen binnen 5 werkdagen worden herroepen door de volgens Handelsregistervertegenwoordigingsbevoegde personen van Van Nunen & Partners.

3. Prijzen, tarieven en betaling

3.1. De prijzen en tarieven van Van Nunen & Partners zijn exclusief BTW, reis- en eventueel verblijfskosten.
3.2. Indien er ter zake van de uitvoering van de werkzaamheden op nacalculatie is overeengekomen zal Van Nunen &Partners de bestede uren en gemaakte kosten periodiek aan de Wederpartij in rekening brengen op basis van de overeengekomen tarieven dan wel de op het moment van uitvoering van de werkzaamheden door de in Van Nunen & Partners gebruikelijk gehanteerde tarieven.
3.3. Partijen kunnen ter zake van de uitvoering van werkzaamheden een vaste prijs overeenkomen. Vaste prijzen zijn prijzen die tijdens de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden niet aan wijziging onderhevig zijn, behoudens voor zover hierna anders is bepaald.
3.4. Alle betalingen moeten binnen 15 dagen na factuurdatum zonder aftrek of verrekening geschieden op een door Van Nunen & Partners aan te wijzen bank- of girorekening.
3.5. Indien de Wederpartij de verschuldigde bedragen niet binnen overeengekomen termijn betaalt, zal de Wederpartij, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag een rente van 1,5% per maand verschuldigd zijn, te rekenen vanaf de dag waarop betaling volgens de factuur uiterlijk had moeten plaatsvinden. Indien de Wederpartij nalatig is of blijft de vordering volledig te voldoen en Van Nunen & Partners de vordering uit handen geeft, is de Wederpartij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, groot 12% van de verschuldigde hoofdsom ( inclusief BTW), of zoveel meer als de buitengerechtelijke kosten in werkelijkheid hebben bedragen, dit alles met een minimum van 500,00 euro.
3.6. Indien de Wederpartij niet aan haar verplichtingen voldoet, of de bedrijfsklare opstelling of eindoplevering door nalatigheid van de Wederpartij wordt vertraagd of anderszins voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke medewerking niet, niet tijdig of niet naar behoren verleent, is Van Nunen & Partners bevoegd haar werkzaamheden op te schorten, en de als dan gerezen extra kosten aan de Wederpartij in rekening te brengen, overeenkomstig haar gebruikelijke tarieven.
3.7. Van Nunen & Partners is te allen tijde gerechtigd van de Wederpartij gehele of gedeeltelijke betaling vooraf, of een andere vorm van zekerheid, te verlangen

4. Annulering

4.1. Annulering van een Overeenkomst door de Wederpartij dient schriftelijk, bij aangetekend schrijven, aan Van Nunen & Partners te geschieden. De Wederpartij is ieder geval gehouden om in de in verband met de geannuleerde Overeenkomst gemaakte kosten aan Van Nunen & Partners te vergoeden, alsmede de gemaakte uren en diensten
4.2. In elk geval dient de Wederpartij naar gelang het moment van ontvangst van de schriftelijke annulering een percentage van de overeengekomen totale contractsom van de eerste vier maanden van het contract, aan Van Nunen & Partners te betalen volgens onderstaand schema:
- 100% bij ontvangst van de annulering binnen 1 week voor de overeengekomen datum van aanvang van levering;
- 75% bij aanvang binnen 2 weken voor de overeengekomen datum van aanvang van levering;
- 50% bij ontvangst binnen 1 maand voor de overeengekomen datum van aanvang van levering;
- 25% in alle andere gevallen.
4.3. Indien uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op basis van nacalculatie zou geschieden, wordt contractsom, als bedoeld in artikel 4.2 van deze voorwaarden , bepaald op basis van de door Van Nunen & Partners opgegeven indicatiebedragen en bij gebreke daarvan op basis van inschatting van de op basis van nacalculatie te berekenen bedragen.

5. Vertrouwelijke gegevens, overname en privacy

5.1. Partijen zullen ten aanzien van de inhoud van de Overeengekomen volledige geheimhouding jegens derden betrachten. Behoudens schriftelijke toestemming van de wederpartij is het geen der partijen toegestaan zich over de inhoud van deze overeenkomst jegens derden uit te laten, zulks behoudens wanneer dit noodzakelijk is voor een juiste uitvoering van de overeenkomst dan wel een wettelijke verplichting zulks met zich meebrengt.
5.2. Ieder der partijen zal volledige geheimhouding betrachten ten aanzien van alle informatie en gegevens welke door de wederpartij in het kader van de uitvoering van de Overeengekomen ter beschikking wordt gesteld, zulks behoudens wanneer dit noodzakelijk is voor een juiste uitvoering van de overeenkomst dan wel een wettelijke verplichting zulks met zich meebrengt.
5.3. De verplichtingen als genoemd in de artikelen 5.1 en 5.2 gelden niet voor zover het hier betreft informatie of gegevens welke zich reeds aantoonbaar in het publieke domein bevonden voordat deze informatie door de ene partij aan de andere partij ter beschikking werd gesteld.

6. Voorbehoud van eigendom en rechten, zaakvorming en retentie

6.1. Alle aan de Wederpartij geleverde zaken blijven eigendom van Van Nunen & Partners, totdat alle bedragen die Wederpartij verschuldigd is, voor de krachtens de Overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 3.5, waaronder begrepen rente en buitengerechtelijke incassokosten, volledig aan Van Nunen & Partners zijn voldaan.
6.2. Rechten worden aan de Wederpartij steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Wederpartij de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

7. Uitvoering en nakoming

7.1. Van Nunen & Partners zal zich naar beste vermogen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval Overeenkomstig de met de Wederpartij schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
7.2. Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is Van Nunen & Partners gerechtigd de aanvang van de diensten, die tot de volgende fase behoren, uit te stellen totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
7.3. Indien de Overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal Van Nunen & Partners steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meerdere andere personen met dezelfde kwalificaties. Hierbij vindt altijd overleg plaats met de opdrachtgever en opdrachtgever beoordeelt of vervangend personeel vergelijkbare kwalificaties heeft. Het is Van Nunen & Partners toegestaan ter ondersteuning derden inzetten voor uitvoering van de werkzaamheden.
7.4. De termijnen van nakoming worden door Van Nunen & Partners slechts bij benadering opgegeven en zijn nimmer als fatale termijn aan te merken.
7.5. Van Nunen & Partners heeft het recht de termijnen van nakoming aan te passen, indien niet tijdig alle voor de uitvoering vereiste gegevens door Van Nunen & Partners zijn ontvangen.
7.6. De Wederpartij is altijd verantwoordelijk voor het maken en het beschikbaar hebben van leesbare kopieën van alle bestanden, gegevens en andere informatiedragers.
7.7. Indien de Wederpartij aan Van Nunen & Partners informatiedragers, elektronische bestanden of software etcetera, verstrekt garandeert de Wederpartij dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
7.8. De Wederpartij zal Van Nunen & Partners steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Indien de Wederpartij in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de Overeenkomst eigen personeel inzet, gebeurt dit voor rekening en risico van de Wederpartij, zij staat er voor in dat dit personeel beschikt over de noodzakelijke kennis, ervaring, capaciteit en kwaliteit.

8. Meerwerk

8.1. Indien Van Nunen & Partners op verzoek of met voorafgaande instemming van de Wederpartij werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen Algemene voorwaarden Van Nunen & partners B.V. Versie december 2012 Pagina 2 van 2 dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de Wederpartij aan Van Nunen Partners worden vergoed volgens gebruikelijke tarieven van Van Nunen & Partners. Van Nunen & Partners is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
8.2. De Wederpartij aanvaardt dat door de werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 8.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van de Wederpartij en Van Nunen & Partners, kunnen worden beïnvloed.
8.3. Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Van Nunen & Partners de Wederpartij tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
8.4. Noodzaak of wenselijkheid van meerwerk kan voor de Wederpartij nimmer reden zijn tot ontbinding van de overeenkomst.

9. Aansprakelijkheid

9.1. Van Nunen & Partners is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Wederpartij of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. Van Nunen & Partners erkent geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, directe of indirecte schade, gemiste besparingen en winst- of omzetderving.
9.2. Indien Van Nunen & Partners, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt. Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen(excl. BTW) bedongen van een jaar, te weten het jaar, waarin de schade is ontstaan. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 50.000,00 euro.
9.3. De Wederpartij vrijwaart Van Nunen & Partners van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van een met Van Nunen & Partners gesloten overeenkomst tegen Van Nunen & Partners zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Wederpartij dienen te komen.
9.4. Onder de directe schade wordt uitsluitend verstaan: - De redelijke kosten die Wederpartij zou moeten maken om de prestatie van Van Nunen & Partners aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van de Wederpartij is ontbonden; - Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de directe schade in de zin van deze voorwaarden; - Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
9.5. Aansprakelijkheid van Van Nunen & Partners voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Van Nunen & Partners is niet aansprakelijk voor kosten en schade ten gevolge van verminking, vernietiging of zoekraken van bestanden, gegevens en andere informatiedragers van de Wederpartij. 9.6. Buiten de in dit artikel gevallen rust op Van Nunen & Partners geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De verantwoordelijkheid van het tot uitvoering brengen van het advies van Van Nunen & Partners blijft altijd bij de Wederpartij. Er is rust dan ook geen enkele aansprakelijkheid op Van Nunen & Partners over de gevolgen of de inhoud van het advies.
9.7. De aansprakelijkheid van Van Nunen & Partners wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Wederpartij Van Nunen & Partners onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt en Van Nunen & Partners een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt geboden, en Van Nunen & Partners ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Van Nunen & Partners in staat is adequaat te reageren.
9.8. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Wederpartij de schade binnen veertien dagen nadat de Wederpartij de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken daarvan schriftelijk bij Van Nunen & Partners meldt, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Van Nunen & Partners vervalt door het enkele verloop van 2 maanden na het betalen van de factuur.
9.9. Het is mogelijk dat Van Nunen & Partners op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief bedoeld. Van Nunen & Partners is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsites waarnaar wordt gelinkt en/of verwezen of voor het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt. Van Nunen & Partners aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoedingen met inachtneming van de overige bepalingen in dit artikel.

10. Overmacht

10.1. Geen van Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede, doch niet uitsluitend verstaan overmacht van toeleveranciers die door de Wederpartij aan Van Nunen & Partners zijn voorgeschreven evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik door de Wederpartij aan Van Nunen & Partners is voorgeschreven, alsook niet planbaar en bovenmatig ziekteverzuim dan wel bovenmatig personeelsverloop aan de zijde van Van Nunen & Partners.
10.2. Indien een overmachtssituatie langer dan 90 dagen heeft geduurd, hebben Partijen het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

11. Beëindiging van een Overeenkomst

11.1. Aan een Partij komt de bevoegdheid tot ontbinding van een Overeenkomst slechts toe indien de andere Partij, steeds in alle gevallen na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst.
11.2. Indien een Overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt en voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der Partijen na goed overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen Partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen.
11.3. Elk der Partijen kan een Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien de andere Partij –al dan niet voorlopige- surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere Partij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de andere Partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Van Nunen & Partners is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.
11.4. Indien de Wederpartij op het moment van ontbinding als bedoeld in artikel11.1 reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij de Wederpartij bewijst dat Van Nunen & Partners ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Van Nunen & Partners voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met het geen hij ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

12. Intellectuele Eigendomsrechten

12.1. Alle Intellectuele eigendomsrechten ter zake de Diensten, Documentatie en/of Programmatuur, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven eigendom van Van Nunen & Partners en worden slechts ter beschikking gesteld aan de Wederpartij. De wederpartij is gehouden iedere handeling na te laten, die een inbreuk betekent op de Intellectuele Eigendomsrechten van Van Nunen & Partners. Namaak, nadruk of reproducties in welke zin dan ook is verboden, met dien verstande dat specifiek voor Wederpartij ontwikkelde documenten en of programmatuur (nadat deze door Wederpartij voldaan zijn) intern vermenigvuldigd mogen worden.
12.2. Van Nunen & Partners vrijwaart de Wederpartij tegen elke rechtsvordering van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door Van Nunen & Partners zelf ontwikkelde Programmatuur, websites, databestanden, of andere materialen inbreuk zouden maken op een in Nederland geldend Intellectueel Eigendomsrecht, onder de voorwaarde dat de Wederpartij Van Nunen & Partners onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Van Nunen & Partners. De Wederpartij zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Van Nunen & Partners verlenen om zich, indien nodig in de naam van de Wederpartij, tegen deze rechtsvorderingen te verweren.

13. Toepasselijk recht en geschillen

13.1. Alle Overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen voor partijen worden bij uitsluiting beheerst door het Nederlands recht.
13.2. Eventuele geschillen tussen Partijen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht of welke andere plaats bevoegde Partijen overeenkomen.

14. Overdracht van rechten en verplichtingen

14.1. Van Nunen & Partners is te allen tijde bevoegd zonder dat daarvoor de toestemming van de Wederpartij noodzakelijk is, na voorafgaande mededeling, alle of een deel uit de door haar gesloten Overeenkomsten voortvloeiende rechten en verplichtingen aan derden over te dragen.